Bzui: (n), buh-zzzzzzzzzzzzz-wheee!
1 : The sound of a bee sneezing